Fabryka Innowacji
Logowanie:
Zarejestruj się
login:
hasło:
Regulamin serwisu
szybkie linki>
Fabryka Innowacji podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby zabezpieczyć Pomysłodawców rejestrujących pomysły w Fabryce Innowacji przed ewentualnym wyciekiem danych oraz nieuprawnionym skorzystaniem z nich.

W tym celu obieg dokumentów dotyczących pomysłów został dostosowany do wysokich wymogów bezpieczeństwa. Każdy pomysł jest rejestrowany w systemie informatycznym posiadającym pełną kontrolę dostępu i historię operacji. W ten sposób Fabryka Innowacji dba o pełną przejrzystość i zachowanie najwyższych standardów poufności i bezpieczeństwa informacji.

Fabryka Innowacji każdorazowo zobowiązuje się do nie wykorzystywania zgłaszanych pomysłów bez porozumienia z ich autorami, bądź osobami reprezentującymi je. Deklarujemy, że wszystkie materiały, informacje i inne dane będą przetwarzane oraz archiwizowane bądź niszczone zgodnie z zachowaniem zasad poufności.

Fabryka Innowacji oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych pochodzących z dokumentów oraz informacji otrzymanych lub uzyskanych od Pomysłodawców w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Przez informacje poufne należy rozumieć w szczególności informacje dotyczące:
  1. strategii marketingowej,
  2. zakresu oraz wyników przeprowadzanych badań i testów,
  3. wyników sprzedażowych, z wyłączeniem przypadków, gdy prezentowanie wskaźników jest elementem strategii marketingowej pomysłodawcy,
  4. stosowanego know-how oraz informacji technologicznych,
  5. budżetu, analiz finansowych,
  6. innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one danej stronie powierzone.

Fabryka Innowacji nie udostępnia osobom trzecim informacji powierzonych przez Pomysłodawców, z wyjątkiem konieczności udostępniania tych informacji osobom lub instytucjom, które biorą udział w realizacji projektu oraz podmiotom uprawnionym do kontrolowania działań Fabryki Innowacji.

O bezpieczeństwie pomysłów mówią także zapisy "Regulaminu udziału w procesie preinkubacji" dostępnego na stronie www.fabrykainnowacji.org.pl w zakładce "Regulamin".


Projekt "Fabryka Innowacji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
"Fundusze Europejskie - dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki"
Fundacja TES | Centrum Transferu Technologii | Centrum Innowacji i Transferu Technologii | Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego